KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun ) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kumköy Mahallesi, Kalecik Caddesi, No:59 Sarıyer İstanbul adresinde kayıtlı bulunan EKEN TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Şirket ) tarafından hazırlanmıştır.

EKEN TURİZM VE İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak 6698 Sayılı Kanun uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ( otelcilik hizmetlerinin sunulması ve bu kapsamda rezervasyon, giriş, konaklama hizmetleri) ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimini sağlamak, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

İşlenecek Olan Kişisel Veriler

Şirketimizden hizmet alabilmeniz için ad, soyad, TC kimlik numarası, mail adresi, telefon numarasından oluşan verileriniz işlenecektir. Bu veriler güvenliğin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, şirketimizin yasadan kaynaklı sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla işlenmekte, kaydedilmekte, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Aktarılması Ve Paylaşılması

Yukarıda işleneceği belirtilen kişisel verileriniz şirketimiz tarafından iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin yasal yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir. Ayrıca işlenen kişisel verileriniz, şirketimizin ajanslığını yapan Vısıon Lab Dijital Pazarlama Ve Reklam Hizmetleri Tic.Ltd.Şti  ile paylaşılabilecektir. İşlenen kişisel verileriniz bu kısımda belirlenen kurum, kuruluş ve kişiler dışında üçüncü şahıslar ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkı bulunmaktadır

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ….adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

TOP
EnglishРусскийTürkçe